ПРАВИЛА
ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ
для  працівників Комунального закладу «Першотравенська центральна міська лікарня»Дніпропетровської обласної ради»

І. Загальні положення

 1.1. Відповідно до Конституції, кожен має право на працю, що включає можливість  заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку він вільно погоджується. Держава створює умови для повного здійснення громадянином права на працю, належні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчої від зазначеної Законом. Держава гарантує громадянам захист від незаконного звільнення, своєчасне одержання винагороди за працю.

1.2. Обов`язок і справа честі громадянина – добросовісна праця в обраній ним сфері суспільно-корисної діяльності, дотримання трудової дисципліни. Трудова дисципліна в лікарні забезпечується створенням необхідних організаційних і економічних умов для високопродуктивної праці, відповідальним ставленням працівників до роботи, методами виховання, заохоченням за сумлінну працю.

    До окремих несумлінних працівників застосовується в необхідних випадках заходи дисциплінарного та громадського впливу.

 1.3.  Трудовий розпорядок у лікарні визначається Правилами внутрішнього трудового розпорядку, які мають на меті сприяти вихованню працівників, зміцненню трудової дисципліни, організації праці на науковій основі, раціональному використанню  робочого часу, високій  якості  роботи,  забезпеченню охорони здоров`я населення.

1.4.  Правила внутрішнього трудового розпорядку (далі-Правила) КЗ «Першотравенська центральна міська лікарня» Дніпропетровської обласної ради» (далі КЗ «Першотравенська ЦМЛ»ДОР») розроблено відповідно до законодавства України, галузевих правил  внутрішнього трудового розпорядку для працівників закладів охорони здоров’я, затверджених наказом МОЗ України від 18.12.2000 р. № 204-о, з метою забезпечення чіткої організації праці та відпочинку працівників, належних  безпечних умов праці, підвищення її продуктивності та ефективності, зміцнення трудової дисципліни.
    Правила внутрішнього трудового розпорядку є обов`язкоковими для виконання всіма особами, які перебувають у трудових відносинах та перебувають на території  КЗ «Першотравенська ЦМЛ» ДОР»

1.5.  Питання пов’язанні із застосуванням Правил внутрішнього трудового розпорядку, вирішуються головним лікарем КЗ «Першотравенська ЦМЛ» ДОР», в межах наданих  йому прав, а у випадках,   передбачених законодавством   і  цими правилами, спільно  або за погодженням  із профспілковим комітетом КЗ «Першотравенська ЦМЛ»ДОР», а також трудовим колективом відповідно  до  його  повноважень.

ІІ. Порядок прийняття на роботу та звільнення працівників:

2.1.  Право на працю реалізується шляхом укладання між працівником і головним лікарем КЗ «Першотравенська ЦМЛ»ДОР» трудового договору, за яким працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену трудовим договором, з дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку, а головний лікар КЗ «Першотравенська ЦМЛ»ДОР»– виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством  про працю,  колективним договором  та  угодою сторін.
2.2. При  укладенні  трудового договору громадянин  зобов’язаний подати:

 • паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, оформлену в установленому порядку, медичний висновок про стан здоров`я;
 • довідку про ідентифікаційний код, військовий квиток – військовозобов’язаним;
 • санітарну книжку для осіб, що зараховуються для роботи по наданню медичної допомоги, харчоблок, на посади молодшої медичної сестри буфетниці та інших випадках, передбачених Міністерством охорони здоров`я України.
 • довідку про відсутність судимості для осіб, робота яких передбачає використання наркотичних та психотропних речовин і прекурсорів.

2.3. При прийнятті на роботу, яка вимагає спеціальних  знань, працівник надає диплом або інший документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію).
Відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров’я медичною і фармацевтичною діяльністю можуть займатись особи, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам, що встановлюються Міністерством охорони здоров’я України. Відповідальність за дотримання зазначених кваліфікаційних вимог несе керівник закладу охорони здоров’я.

2.4. При укладенні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну і національну приналежність, походження, прописку та документи, подання яких не передбачено законодавством.

2.5.  Укладення  трудового договору оформляється  наказом головного лікаря про зарахування  працівника на роботу, де вказуються  найменування  посади  відповідно до Державного класифікатора професій, штатного розпису  та умови оплати праці.
Трудовий договір вважається укладеним  і тоді, коли наказ не був виданий, але працівника фактично було допущено до роботи   відповідною  посадою  особою.
2.6.  До початку роботи  за укладеним  трудовим  договором  адміністрація  лікарні зобов`язана:

 • роз’яснити працівнику його права і обов’язки, проінформувати під  розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати небезпечних і шкідливих факторів, які ще не усунуто, та можливі  наслідки їх впливу на здоров`я;
 • його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;
 • провести інструктаж працівника з охорони праці, виробничої санітарії, гігієни праці та пожежної безпеки;
 • ознайомити працівника  з правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором, посадовою інструкцією, обов`язками  дотримання  вимог  законодавства, нормативних актів, інструкцій та правил  з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та пожежної безпеки, про заборону розголошення конфіденційної  та  службової інформації;
 • отримати письмову згоду працівника на обробку персональних даних з первинних джерел з метою забезпечення реалізації податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, а також письмове зобов`язання про нерозголошення у будь-який спосіб персональних даних інших осіб, що стануть відомі працівнику під підпис та повідомлення про його права, визначені законодавством у сфері захисту персональних даних, та про мету їх  обробки;
 • визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

2.7.  На всіх працівників, які працюють в лікарні понад 5-ти днів, заводяться трудові книжки у порядку, встановленому законодавством.

2.8. Припинення трудового договору може мати місце тільки на підставах, передбачених законодавством.

Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це адміністрацію лікарні письмово за два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу з поважних причин, трудовий договір повинен бути розірваний у строк, на який вказує працівник.

Розірвання трудового договору з ініціативи адміністрації лікарні може бути проведено лише за попередньою згодою профспілкового органу, крім випадків, передбачених законодавством.

2.9. Припинення трудового договору оформляється наказом головного лікаря, який зобов’язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок. У разі звільнення працівника з ініціативи адміністрації лікарні в день звільнення адміністрація повинна видати йому копію наказу про звільнення з роботи. В інших випадках звільнення копія наказу видається на вимогу працівника. День звільнення вважається останнім днем роботи.

ІІІ.  Основні обов’язки працівників

3.1. Працівники зобов’язані:

 • працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження, накази адміністрації, додержуватись трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, техніки безпеки, пожежної безпеки передбачених колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку лікарні;
 • дбайливо ставитися до майна лікарні;
 • виконувати доручену йому роботу особисто і не має права передоручати її виконання іншій особі, за винятком випадків, передбачених законодавством;
 • вчасно приходити на роботу, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, утримуватись від дій, що заважають іншим працівникам виконувати їх трудові обов`язки;
 • своєчасно знайомитися з графіком роботи  на  наступний місяць;
 • в разі хвороби  та неможливості  заступити  на  роботу,  зобов’язаний,  за можливості, заздалегідь  сповістити про це  адміністрацію по телефону або іншим способом   для організації  безперервного  процесу;
 • дотримуватись порядку та чистоти на своєму робочому місці, у відділенні, кабінеті та інших структурних підрозділах, а також на території лікарні; передавати своє робоче місце, обладнання і пристосування у належному стані;
 • дотримуватись професійних обов’язків медичних і фармацевтичних працівників, зокрема щодо вимог професійної етики, деонтології; збереження лікарської таємниці; надання першої невідкладної медичної допомоги громадянам, у разі нещасного випадку та інших екстремальних ситуацій; пропагування, у т.ч. власним прикладом, здорового способу життя; надання консультативної допомоги своїм колегам; підтримувати сприятливий морально-психологічний клімат у колективі, та інших обов`язків, передбачених законодавством;
 • з`являтися  в неробочий час  на вимогу адміністрації для надання  медичної  допомоги при масових  надходженнях  хворих  і потерпілих та  у випадках,  передбачених законодавством,  з оплатою  за фактично відпрацьований час;
 • знати та виконувати інструкції користування машинами, механізмами, устаткуванням, засобами виробництва лікарні, користуватися засобами колективного, індивідуального захисту;
 • проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;
 • співпрацювати з адміністрацією у справі організації безпечних та нешкідливих умов праці;
 • особисто вживати посильних заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю та здоров’ю  або людей, які його  оточують і довкілля;
 • повідомляти про небезпеку  безпосереднього керівника, адміністрацію та діяти згідно схемі оповіщення – збору  керівництва  при надзвичайних ситуаціях та катастрофах;
 • систематично підвищувати рівень професійних знань та майстерності;

3.2.  Працівнику забороняється:

 • не виходити  на роботу  без поважних причин або  ставати до роботи  в стані  алкогольного, наркотичного  чи  токсічного  сп`яніння,  вираженої  фізичної або  психічної перевтоми,  з ознаками  інфекційного  захворювання;
 • вживати  на території  або в  приміщеннях  КЗ «Першотравенська ЦМЛ»ДОР» алкогольні напої, наркотичні, токсичні речовини;
 • зневажливо ставитися до пацієнтів, членів їх родини, відвідувачів   або  до співробітників лікарні;
 • розголошувати  чи  сприяти  розголошенню конфіденційної чи  службової інформації, у т.ч.: розголошувати у будь-який спосіб персональні дані інших осіб, які  стали йому відомі у зв`язку з виконанням ним  своїх посадових обов`язків  у період перебування у трудових відносинах та після  звільнення  з  лікарні.

3.3.  Перелік обов`язків (робіт), які виконує кожен працівник за своєю спеціальністю кваліфікацією або посадою, визначається професійними обов`язками медичних, фармацевтичних та інших працівників, передбаченими положеннями, посадовими або робочими інструкціями, технічними правилами та іншими документами, затвердженими в установленому порядку, тарифно-кваліфікаційними довідниками робіт і професій працівників, кваліфікаційними довідниками  посад  службовців.

ІV. Основні обов’язки адміністрації

4.1.Адміністрація зобов’язана:

 • правильно організувати працю працівників, щоб кожен працював за своєю спеціальністю і кваліфікацією, мав закріплене за  ним робоче місце та  своєчасно до початку роботи, що доручається, був ознайомлений із встановленим завданням і забезпечений роботою протягом усього  робочого дня (зміни), відповідними інструментами, обладнанням, нормативними запасами сировини, матеріалів, ліків, приладдям  засобами медичного призначення, іншими ресурсами, необхідними для безперебійної і ритмічної роботи;
 • неухильно дотримуватись законодавства про працю та охорону праці, забезпечувати трудову виробничу дисципліну, постійно здійснюючи організаторську, економічну і виховну роботу, спрямовану на її зміцнення, усунення втрат робочого часу, раціональне використання  трудових ресурсів, формування  стабільності трудового колективу; застосовувати до порушників трудової  дисципліни дисциплінарні стягнення;
 • поліпшувати умови праці, забезпечувати належне технічне обладнання робочих місць, створювати на них умови роботи, що відповідають правилам охорони праці, техніки безпеки, санітарним нормам, при наявності належного фінансування;
 • створювати умови для забезпечення охорони здоров’я населення, високого рівня надання  медичної допомоги, зростання продуктивності праці шляхом впроваження новітніх досягнень науки, техніки і наукової організації праці, організувати вивчення та впровадження передових прийомів праці, раціональних форм розподілу праці;
 • всіляко розвивати форми організації і стимулювання праці; здійснювати заходи щодо підвищення ефективності праці колективу, організовувати вивчення, поширення і впровадження передових прийомів та методів праці; надавати можливості та створювати умови  для підвищення  працівниками своєї  кваліфікаційної освіти;
 • систематично проводити інструктажі (навчання) працівників з питань охорони праці, пожежної  безпеки;
 • контролювати  рівень знань та дотримання ними вимог з охорони праці, техніки безпеки, виробничої  санітарії, гігієни праці, пожежної безпеки;
 • вживати необхідних заходів для профілактики виробничого травматизму, професійних та інших захворювань;
 • проводити атестацію робочих місць та розробляти заходи по покращенню умов праці;
 • надавати працівникам пільги та компенсації, передбачені законодавством (скорочений робочий день, додаткові відпустки, лікувально-профілактичне харчування (молоко);
 • створювати умови для відпочинку працівників;
 • забезпечувати відповідних працівників спецодягом, спецвзуттям,  іншими засобами  індивідуального захисту згідно діючих норм та нормативно-правових актів;
 • видавати заробітну плату у встановлені законодавством та колективним договором терміни;
 • вести табельний облік робочого часу;
 • забезпечувати систематичне підвищення професійної (виробничої) кваліфікації працівників та рівня їх економічних і правових знань, створювати необхідні умови для поєднання роботи із навчанням на виробництві та в учбових закладах;
 • створювати необхідні умови для виконання трудовим колективом своїх повноважень, передбачених  законодавством, колективним договором,  сприяти створенню у колективі  ділової творчої обстановки, всіляко підтримувати  і  розвивати  ініціативу  та  активність працюючих, своєчасно розглядати критичні зауваження та повідомляти колективу про вжиті заходи;

4.2. Адміністрації забороняється:

 • вимагати від працівника виконання роботи, необумовленої посадовою або робочою інструцією, трудовим договором, за вийнятком випадків, залучення працівника до роботи в умовах надзвичайних ситуацій;
 • вимагати від працівника роботи в умовах безпосередньої небезпеки для його життя;
 • відмовляти працівникові у розгляді його звернень до адміністрації;

4.3. Адміністрація здійснює свої обов`язки у відповідних випадках спільно або за погодженням із профспілковим комітетом лікарні, а також з урахуванням повноважень трудового колективу.

                            V.   Робочий час та  його  використання

5.1. Тривалість робочого часу:

 • 40-годинна норма робочого часу встановлена для працівників адміністративного апарату управління, бухгалтерсько-економічної служби, господарчої служби, пральні, гаражу, харчоблоку, а також для молодших медичних сестер служб та відділень лікарні (крім тих, що передбачені Постановою КМУ № 163 від 21.02.2001 р.)
 • 30-годинна норма робочого часу за тиждень встановлена для працівників рентгенівського відділення: лікарі-рентгенологи, рентгенлаборанти та молодші медичні сестри.
 • 36-годинна норма робочого часу за тиждень встановлена для працівників всіх відділів клініко-діагностичної лабораторії, інфекційного відділення, кабінету інфекційних захворювань, протитуберкульозного, дерматовенерологічного, наркологічного та психіатричного кабінетів консультативно-діагностичного поліклінічного відділення, центру профілактики та боротьби зі СНІДом.
 • 38,5- годинна норма робочого часу за тиждень встановлена для лікарів та молодших медичних спеціалістів з медичною освітою консультативно-діагностичного поліклінічного відділення, терапевтичного, хірургічного, неврологічного, педіатричного, акушерсько-гінекологічного, приймального, фізіотерапевтичного, стоматологічного відділень, відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії, центральної стерилізаційної, денного стаціонару (додаток 1)

5.2. Для працівників приймального, терапевтичного, акушерсько-гінекологічного, хірургічного, неврологічного, педіатричного, інфекційного відділень, відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії та водіїв автотранспортного засобу санітарного ВАЗ, Газель тривалість щоденної роботи, в тому числі час початку і закінчення щоденної роботи, перерви для відпочинку та приймання їжі, визначається графіками змінності з 8-00 до 20-00 та з 20-00 до 8-00, що затверджуються головним лікарем за погодженням із профспілковим комітетом з дотриманням встановленої тривалості робочого часу за місяць.

5.3. Відповідно до ст. 61 Кодексу законів про працю України в КЗ «Першотравенська ЦМЛ»ДОР» застосовується щомісячний облік робочого часу. В лікарні тривалість нічної роботи дорівнює денній і становить 12 годин у зміну. Призначати працівника на роботу протягом двох змін підряд забороняється. Графіки змінності доводяться до відома працівника, як правило, не пізніше ніж за один місяць до введення їх в дію. За рішенням трудового колективу дозволяється встановлювати тривалість робочої зміни до 24 годин (крім водіїв санітарного транспорту). У кожному конкретному випадку питання встановлення тому чи іншому працівнику тривалості робочої зміни до 24 годин має вирішуватись лише за згодою працівника і профспілкового комітету

Працівники чергують по змінах рівномірно. Перехід з однієї зміни в іншу проходить через кожен тиждень в години, визначені графіками змінності.

Тривалість перерви в роботі між змінами має бути не меншою подвійної тривалості часу роботи в попередній зміні.

Час, витрачений на переодягання перед початком і після закінчення робочого дня (зміни), не входить в облік робочого часу.

5.4. Працівника, що з’явився на роботу у нетверезому стані не допускається до роботи у цей робочий день (зміну).

5.5. На безперервних роботах (стаціонари, ургентні підрозділи) забороняється залишати зміну до приходу працівника, який заміняє.

5.6. У разі невиходу працівника, що заміняє, працівник повинен повідомити про це старшого по роботі, який зобов’язаний негайно вжити заходів щодо заміни його іншим працівником.

5.7. На тих  роботах,  де  за  умовами  лікувального процесу перерву для відпочинку і харчування встановити неможливо, працівнику  надається  можливість приймати  їжу протягом робочого часу (не більше 20 хвилин протягом робочого часу для працівників рентгенівського, фізіотерапевтичного, стоматологічного, консультативно-діагностичного поліклінічного відділень, денного стаціонару, центральної стерилізаційної та клініко-діагностичної лабораторії; та не більш 45 хвилин протягом робочого часу для працівників стаціонарних відділень лікарні) у спеціально відведеному місці.

5.8. Перерва для відпочинку і харчування для працівників адміністративного апарату управління, бухгалтерсько-економічної служби, господарчої служби, пральні, водія автотранспортного засобу санітарного, ВАЗ Сенс, встановлюється з понеділка по четвер з 12-00 до 12-45 (п’ятниця з 12-00 до 13-00)

5.9.  Робітники, які працюють у вечірній або нічний час, виконують свої функціональні обов`язки  на протязі усього робочого часу без права сну, з належною оплатою, згідно нормативних документів.

5.10.  Робота в надурочний час, як правило забороняється. Застосовувати роботи в надурочний час адміністрацією дозволяється у виняткових випадках, відповідно до чинного законодавства лише з дозволу профспілкового комітету.
5.11. Для  працівників працюючих  щоденно, згідно місячної норми робочого часу встановлюється  п`ятиденний  робочий тиждень з двома вихідними днями у суботу та неділю.

5.12. Для працівників зі змінним графіком роботи  вихідні дні передбачаються згідно графіку.
5.13. Окремі працівників (крім тих, що працюють за графіком змінності) можуть залучатися до роботи у святкові і неробочі дні за письмовим наказом головного лікаря, за згодою профспілкового комітету лікарні, з компенсацією за роботу у такі дні, відповідно до законодавства.

 5.14.  Тривалість робочого часу для працівників з режимом роботи 40 годин на тиждень, напередодні святкових та неробочих днів скорочується на 1 годину. Це правило не поширується на тих, хто праціє на умовах скороченого робочого тижня або неповного робочого дня.
5.15. Графік надання щорічних відпусток затверджується головним лікарем за погодженням із профспілковим комітетом виходячи з необхідності забезпечення нормальної роботи лікарні і сприятливих умов для відпочинку працівників. Графік відпусток складається на кожний календарний рік не пізніше 5 січня поточного року і доводиться до відома всіх працівників.

VI. Заохочення за успіхи у роботі

6.1. За зразкове виконання обов’язків, досягнення у наданні медичної допомоги населенню, підвищення продуктивності та поліпшення якості роботи, за тривалу і бездоганну працю, новаторство та інші успіхи в роботі до працівників лікарні застосовуватись заохочення:

 • оголошення подяки;
 • нагородження грамотами іншими відзнаками лікарні;
 • преміювання працівників виходячи з показників роботи (згідно Положенню про преміювання працівників КЗ «Першотравенська ЦМЛ»ДОР»)

6.2. Заохочення оголошуються наказом в урочистій обстановці і заносяться до трудових книжок працівників.

6.3. Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов’язки, надаються в першу чергу переваги та пільги в галузі соціально-культурного та житлово-побутового обслуговування (путівки до санаторіїв та будинків відпочинку, поліпшення житлових умов і т .ін.). Таким працівникам надається також перевага при просуванні по роботі.

6.4. За особливі трудові заслуги подання на працівників направляються у вищі органи для заохочення, до нагородження орденами, медалями, почесними грамотами, нагрудними значками і до присвоєння почесних звань і звання кращого працівника за даною професією.


VII. Відповідальність за порушення трудової дисципліни

7.1. Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання або неналежне виконання з вини працівника покладених на нього трудових обов’язків, тягне за собою вжиття заходів дисциплінарного стягнення або громадського впливу.

7.2. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення:

 1. догана;
 2. звільнення.

7.3. Дисциплінарні стягнення застосовуються головним лікарем на підставі доповідної безпосереднього керівника даного працівника.

Головний лікар має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу або його органу.

7.4. Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку із тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення провини.

7.5. До застосування дисциплінарного стягнення головний лікар повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. Відмова працівника дати пояснення не може бути перешкодою для застосування стягнення.

При обранні виду стягнення головний лікар повинен враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника.

За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.

7.6. Стягнення оголошується у наказі із зазначенням мотивів його застосування і повідомляється працівникові під розписку у триденний термін.

Наказ про застосування дисциплінарного стягнення у необхідних випадках доводиться до відома працівників лікарні.

7.7. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року.

Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи щодо заохочення до працівника не застосовуються.

Правила внутрішнього трудового розпорядку вивішують у відділеннях та структурних підрозділах КЗ «Першотравенська ЦМЛ» ДОР» на видному місці.

Додаток 1 до правил внутрішнього трудового розпорядку

Найменування посад працівників

Тривалість робочого тижня

Тривалість робочого дня

Початок роботи

Перерва

Закінчення роботи

Працівники адміністративного апарату управління, бухгалтерсько-економічної служби, господарчої служби, пральні, водій автотранспортного засобу санітарного, ВАЗ Сенс

40 годин

8 годин

8-00

12-00 -12-45, пятниця

12-00 – 13-00

17-00,

пятниця 16-00

Працівники харчоблоку 40 годин

Згідно графіку

Працівники рентгенівського відділення

30 годин

6 годин

8-00

Не більше 20 хвилин протягом робочого дня

14-00

Фізіотерапевтичного відділення

Лікарі

38,5 годин

7,7 годин

8-00

Не більше 20 хвилин протягом робочого дня

15-42

Молодші спеціалісти з медичною освітою

38,5 годин

7,7 годин

8-00

Не більше 20 хвилин протягом робочого дня

15-42

Молодші спеціалісти з медичною освітою, молодша медична сестра, що працюють повний робочий день у приміщеннях озотокеритолікування,

36 годин

7,2 години

8-00

Не більше 20 хвилин протягом робочого дня

15-12

Молодші медичні сестри

40 годин

8 годин

8-00

Не більше 20 хвилин протягом робочого дня

16-00

Консультативно-діагностичне поліклінічне відділення

Лікарі, молодші спеціалісти з медичною освітою

38,5 годин

7,7 годин

8-00

Не більше 20 хвилин протягом робочого дня

15-42

Молодші медичні сестри

40 годин

8 годин

7-30

Не більше 20 хвилин протягом робочого дня

15-30

Реєстратор медичний

38,5 годин

7,7 годин

7-30

Не більше 20 хвилин протягом робочого дня

15 -30

Дерматовенерологічний кабінет: лікар, молодші спеціалісти з медичною освітою, молодша медична сестра

36 годин

7,2 години

8-00

Не більше 20 хвилин протягом робочого дня

15-12

Кабінет інфекційних захворювань, лікар, молодші спеціалісти з медичною освітою, молодша медична сестра

36 годин

7,2 години

8-00

Не більше 20 хвилин протягом робочого дня

15-12

Протитуберкульозний кабінет: лікар, молодші спеціалісти з медичною освітою, молодша медична сестра

36 годин

7,2 години

8-00

Не більше 20 хвилин протягом робочого дня

15-12

Наркологічний кабінет: лікар, молодші спеціалісти з медичною освітою, молодша медична сестра

36 годин

7,2 години

8-00

Не більше 20 хвилин протягом робочого дня

15-12

Психіатричний кабінет: лікар, молодші спеціалісти з медичною освітою молодша медична сестра

36 годин

7,2 години

8-00

Не більше 20 хвилин протягом робочого дня

15-12

Центр з профілактики та боротьби зі СНІД-ом, лікарі, молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри

36 годин

7,2 години

8-00

Не більше 20 хвилин протягом робочого дня

15-12

Денний стаціонар

Лікарі, молодші спеціалісти з медичною освітою

38,5 годин

7,7 годин

8-00

Не більше 20 хвилин протягом робочого дня

15-42

Молодші медичні сестри

40 годин

8 годин

8-00

Не більше 20 хвилин протягом робочого дня

16-00

Центральна стерилізаційна

Молодші спеціалісти з медичною освітою

38,5 годин

7,7 годин

8-00

Не більше 20 хвилин протягом робочого дня

15-42

Молодші медичні сестри

40 годин

8 годин

8-00

Не більше 20 хвилин протягом робочого дня

16-00

Стоматологічне відділення

Лікар-стоматолог, лікар-стоматолог-терапевт, лікар-стоматолог-хірург

33,0 години

6,6 годин

8-00

11-24

Не більше 20 хвилин протягом робочого дня

14-36

18-00

Лікар-стоматолог дитячий

33,0 годин

6,6 годин

10-00

Не більше 20 хвилин протягом робочого дня

16-36

Молодші спеціалісти з медичною освітою (кабінету прийому дитячого населення)

38,5 годин

7,7 годин

9-18

Не більше 20 хвилин протягом робочого дня

17-00

Молодші спеціалісти з медичною освітою

38,5 годин

7,7 годин

7-30

10-18

Не більше 20 хвилин протягом робочого дня

15-12

18-00

Молодша медична сестра (кабінету прийому дитячого населення)

40 годин

8 годин

9-00

Не більше 20 хвилин протягом робочого дня

17-00

Молодші медичні сестри

40 годин

8 годин

7-30

10-00

Не більше 20 хвилин протягом робочого дня

15-30

18-00

Реєстратор медичний

38,5 годин

7,7 годин

7-30

Не більше 20 хвилин протягом робочого дня

15-12

Терапевтичне, хірургічне, неврологічне, педіатричне, акушерсько-гінекологічне, приймальне відділення та відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії

Лікарі, молодші спеціалісти з медичною освітою

38,5 годин

Згідно графіку

Молодші медичні сестри

40 годин

Згідно графіку